fuckyeahnihongorap:

1996  727(SEINU, HEMO, NAHO, HAC)

fuckyeahnihongorap:

1996  727(SEINU, HEMO, NAHO, HAC)